Showroom Lady

HONDA AOYAMA SHOWROOM LADY


HONDA JAPAN

HONDA USA

HONDA NETHERLAND


50cc-125cc 


DAX DAX 50 1996MODEL                 JAPANESE SPEC
MONKEY MONKEY 50 1996MODEL JAPANESE SPEC
NSR50 NSR50 1996MODEL JAPANESE SPEC
NSR80 NSR80 1996MODEL JAPANESE SPEC
CB125T CB125T 1996MODEL JAPANESE SPEC
CBX125C CBX125C 1996MODEL JAPANESE SPEC
CBX125F CBX125F 1996MODEL JAPANESE SPEC
RS125R RS125R 1997MODEL JAPANESE SPEC

126cc-250cc

CBR250RR CBR250RR 1996MODEL                JAPANESE SPEC
HORNET HORNET 250 1996MODEL JAPANESE SPEC
NSR250R SE NSR250R SE 1996MODEL JAPANESE SPEC
XR250RT XR250RT 1996MODEL EUROPIAN SPEC
RS250R RS250R 1997MODEL  JAPANESE SPEC

251cc-400cc

XR400RT XR400RT 1996MODEL                EUROPIAN SPEC
XR600RT XR600RT 1996MODEL                EUROPIAN SPEC
XL600VT XL600VT 1996MODEL EUROPIAN SPEC
NX650T NX650T 1996MODEL EUROPIAN SPEC
NSR500V NSR500V 1996MODEL  JAPANESE SPEC
CBR900RRT CBR900RRT 1996MODEL               EUROPIAN SPEC
CBR1000FT CBR1000FT 1996MODEL EUROPIAN SPEC
ST1100T ST1100T 1996MODEL EUROPIAN SPEC
ST1100AT ST1100AT(ABS) 1996MODEL EUROPIAN SPEC
CBR1100XX CBR1100XX 1997MODEL EUROPIAN SPEC

 MAIN PAGE